DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2012 ROKU


 1. Działania w zakresie ekonomii społecznej:
  • 3 - dniowy wyjazdowy warsztat z zakresu ekonomii społecznej (24 h), podczas którego Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dot. procesu tworzenia spółdzielni socjalnych i podstaw ekonomii społecznej; indywidualne konsultacje z doradcami dla grupy osób zainteresowanych otwarciem spółdzielni socjalnej. Konsultacje dotyczyć będą badania rynku, przygotowania biznesplanu i statutu;
  • 3 - dniowe szkolenie wyjazdowe w formie wizyty studyjnej do miejsc realizacji inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej. Celem szkolenia jest upowszechnienie dobrych praktyk i pokazanie możliwości alternatywnych form zatrudnienia wśród osób bezrobotnych.
 2. Indywidualne poradnictwo:
  • indywidualne spotkania z psychologiem do końca m-ca czerwca w wymiarze 100 h;
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym do końca m-ca czerwca w wymiarze 100 h.
 3. Seminarium podsumowujące projekt.
  Organizację seminarium zaplanowano na m-c czerwiec. Na spotkanie zaproszeni zostaną Uczestnicy projektu, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i organizacji realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ośrodki pomocy społecznej, lokalne media. Podczas spotkania omówione zostaną dokonania i przyjęte założenia.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego