STAŻ


Po zakończeniu cyklu szkoleń 10 osób zostanie skierowanych na staż zawodowy. Staż został zaplanowany zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w porozumieniu z partnerem projektu. Jego celem jest umożliwienie 10-osobowej grupie powrót na rynek pracy. W ramach stażu Beneficjenci Ostateczni (BO) świadczyć będą usługi Asystenckie na terenie powiatu ostródzkiego, zgodnie z opracowanym regulaminem usług. Zapewniony zostanie im lokal wraz z wyposażeniem umożliwiającym realizację działań. Nad pracą Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych czuwać będzie Specjalista ds. AOON pełniący rolę animatora grupy. Odpowiadać on będzie za realizację usług asystenckich w powiecie poprzez bezpośrednie wsparcie AOON, czuwanie nad ich rozwojem i podejmowanymi inicjatywami.

Zakres usług świadczonych przez AOON obejmować będzie świadczenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych (ON) w powiecie ostródzkim w zakresie m. in.
  • pomocy w dotarciu do wybranego miejsca (szkoły, uczelni, pracy, placówki zdrowia, instytucji publicznych) i powrotu do miejsca zamieszkania,
  • pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, wypełnianiu druków i dokumentów,
  • wspieranie w realizacji zainteresowań i organizowanie czasu wolnego,
  • wsparcie podczas udziału w zajęciach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych ON.
Usługi będą świadczone bezpłatnie przez okres 6 miesięcy. Z usług asystenckich będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne (posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany - w uzasadnionych przypadkach) na podstawie dokonanego zgłoszenia z określeniem czasu, miejsca i zakresu usługi oraz indywidualnego wyboru AOON.
Dla osób niepełnosprawnych organizowane będą cykliczne szkolenia w zakresie umiejętności korzystania ze wsparcia AOON. Dodatkowo raz w tygodniu dla Asystentów odbywać się będą spotkania monitorująco - podsumowujące, które będą miały charakter grupy wsparcia i pozwolą na wymianę doświadczeń i otrzymanie niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów.
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego