DOBRE PRAKTYKI EQUAL


Koncepcja usług asystenckich realizowanych w ramach projektu "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" stanowi innowację w regionie i została przygotowana na podstawie doświadczeń wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W rezultacie tej inicjatywy powstał "Asystent osoby niepełnosprawnej" (AON), który został opracowany przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju: "Winda do pracy" oraz "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany". Głównym zadaniem partnerstw było stworzenie systemu ułatwiającego wchodzenie na otwarty rynek pracy osobom niepełnosprawnym (ON). Wśród działań wyrównujących szanse i aktywizujących ON przewidziano opracowanie i wdrożenie usługi Asystenta osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne potrzebują w życiu codziennym pomocy drugiej osoby, którą jest najczęściej najbliższy członek rodziny. Sytuacja taka tworzy barierę w podejmowaniu aktywności społecznej, jak również zawodowej, nie tylko przez osoby niepełnosprawne, ale też ich opiekunów. Usługi asystenta ON mogą w znaczny sposób ograniczyć tę barierę. Usługa daje beneficjentom możliwość niezależnego funkcjonowania w życiu społeczno - zawodowym, bez konieczności angażowania członków rodziny.
Realizatorem usługi AON w ramach Partnerstwa "Winda do pracy" była Szczecińska Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, natomiast w ramach "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany" część projektu dotycząca usługi AON koordynowała Warszawska Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku". Obie organizacje mają kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu usług asystenckich dla Osób Niepełnosprawnych. Są to jedne z pierwszych organizacji, które wprowadziły tę usługę w Polsce.
Działalność Ośrodka Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Fundacji "Hej, Koniku" ma na celu społeczną i zawodową aktywizację, zapewniając osobom niepełnosprawnym wsparcie przez profesjonalnie przygotowanych asystentów. Rolą asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana przede wszystkim na usamodzielnienie, zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych oraz integrację. Z kolei głównymi zadaniami AON jest: aktywizacja społeczna, wspomaganie w edukacji oraz aktywizacja zawodowa.
Beneficjentami są głównie osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zarówno intelektualnej jak i fizycznej. Fundacja wspomaga m.in. osoby z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z Zespołem Downa, z Zespołem Aspergera.
Według przeprowadzonej ewaluacji w latach 2006 - 2007 w grupie Beneficjentów Programu EQUAL, pomoc asystencka okazała się jedną z najbardziej wartościowych usług świadczonych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Programy finansowane były przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PERON), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.
Głównym celem Partnerstwa "Winda do Pracy" było zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym w życiu zawodowym poprzez zidentyfikowanie i ograniczanie barier w ich wejściu na rynek pracy.
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni wprowadziła w życie projekt "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", celem którego jest stworzenie osobom niepełno-sprawnym możliwie jak najlepszych warunków do samodzielnego życia i niezależnego funkcjonowania w życiu społeczno-zawodowym poprzez usługi świadczone przez tzw. Osobistego Asystenta. Podczas pracy Asystent powinien kierować się dobrem podopiecznego, przy czym nie może zapominać, że to osoba niepełnosprawna uczy i szkoli Asystenta w zakresie pomocy jakiej potrzebuje w danym momencie. Praca Asystenta polega na pomocy podopiecznemu w konkretnych sytuacjach życiowych, a także na umożliwieniu mu swobody w codziennym funkcjonowaniu podczas, gdy realizuje on swoje potrzeby osobiste i zawodowe. Fundacja aby przekonać do tego pomysłu klasę polityczną i samorządowców postanowiła zaprosić do Danii - państwa wzorcowo realizują tę ideę - przedstawicieli samorządów z 16 województw, posłów i szefów instytucji odpowiadających za poprawę życia osób niepełnosprawnych, aby zobaczyli jak Asystent Osobisty sprawdza się w praktyce. Hasło konferencji brzmiało: "Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych" co w pełni odpowiada ideom, jakie przyświecają Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni od początku jej istnienia.
Wzorując się na dobrych praktykach EQUAL opisanych powyżej Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostródzie przystąpiły do realizacji projektu "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", chcąc realizować ideę zapoczątkowaną przez w/w fundacje. Coraz częściej oprócz niepełnosprawności fizycznej spotykamy się ze zjawiskiem niepełnosprawności społecznej czyli niemożności pełnego funkcjonowania w życiu społecznym. W Polsce żyje wiele osób niepełnosprawnych, które mogłyby być bardziej aktywne, gdyby otrzymały wsparcie. Nie otrzymując go, pozostają bierne. Aby mogły wziąć aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, pracować, uczyć się i realizować cele - potrzebują asystenta. Podejmowana inicjatywa stanowi w regionie novum wpisując się tym samym w istniejąca na rynku lukę.

W materiale wykorzystano strony internetowe:
http://www.hejkoniku.org.pl/Osrodek-AON---Info,17,j,1.html
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/13640
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=4144
http://www.equal.org.pl/biuro_prasowe.php?NID=2&lang=pl

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.equal.org.pl/index.php?lang=pl
http://www.hejkoniku.org.pl/Strona-glowna,1,j,1.html
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego