SZKOLENIE W ZAKRESIE EKONOMII SPOŁECZNEJ


Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu ekonomii społecznej. Podczas 3-dniowego warsztatu otrzymają informacje dotyczące tworzenia spółdzielni socjalnych i podstaw ekonomii społecznej. Uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport do i z miejsca warsztatów, opieka trenera i materiały szkoleniowe. W wyjeździe uczestniczyć będzie opiekun. Następnie odbędą się indywidualne spotkania z doradcami dla grupy osób zainteresowanych otwarciem spółdzielni socjalnej. Konsultacje dotyczyć będą badania rynku, przygotowania biznesplanu i statutu. Podejmowane działania mają na celu wyposażyć Beneficjentów Ostatecznych w niezbędną wiedzę, umiejętności i dokumentację do stworzenia spółdzielni socjalnej. Istotnym elementem działań będzie organizacja szkolenia wyjazdowego w formie wizyty studyjnej do miejsc realizacji inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej. Zaplanowano trzydniowe szkolenie z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem BO, a także opieką trenera i kosztami przejazdu. W wyjeździe uczestniczyć będzie 2 opiekunów. Szkolenie ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk, jak również pokazanie możliwości alternatywnych form zatrudnienia wśród osób bezrobotnych.
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego