KURS ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (AOON)


30 osób spełniających założone kryteria będzie uczestniczyć w kursie AOON. Podstawy programowe kształcenia w zawodzie "Asystent osoby niepełnosprawnej" zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach asystent osoby niepełnosprawnej (…).Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2011 r., Nr 49, poz. 254 i zawiera opis zawodu, bloki programowe, podział godzin na bloki programowe oraz zalecane warunki realizacji treści kształcenia w zawodzie m.in. Asystenta osoby niepełnosprawnej.

Tematyka kursu obejmuje m. in.:
  • pojęcie oraz klasyfikację niepełnosprawności,
  • pojęcie i zakres rehabilitacji,
  • rehabilitację osób z uwzględnieniem różnych dysfunkcji,
  • aspekty prawne i psychologiczne,
  • edukację i pracę osób niepełnosprawnych,
  • rolę asystenta w procesie rehabilitacji.
Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, opiekę wykwalifikowanej kadry, zwrot kosztów dojazdu, ciepły posiłek, a także stypendium szkoleniowe. Na zakończenie kursu Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu. Następnie Beneficjenci zostaną skierowani na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które obejmować będzie m. in. takie elementy jak: ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z nieprzytomnym, w przypadku doznania urazu oraz braku oddechu. Podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę instruktora, materiały szkoleniowe oraz rozdane zostaną zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego