REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W POWIECIE OSTRÓDZKIM
w ramach projektu

"Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Realizator Projektu/Wnioskodawca/Projektodawca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Mickiewicza 32, 14 - 100 Ostróda,
 • Projekt - "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej",
 • AOON - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej,
 • Specjalista ds. AOON - osoba czuwająca nad pracą Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, pełniąca rolę animatora grupy,
 • Katalog Usług Asystenckich - zakres wykonywanych czynności na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
 2. Usługi asystenckie są świadczone tylko na terenie miasta i powiatu ostródzkiego.
 3. Usługi realizowane są nieodpłatnie w okresie od 1.07.2011 r. do 31.12.2011 r., od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach ustalonych w formularzu pomiędzy osobą niepełnosprawną, a asystentem, nie wcześniej niż od godziny 7.00. i nie później niż po godzinie 20.00.
 4. Usługi opisane w ust. 3 mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, indywidualnie rozpatrywanych przez specjalistę ds. Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.
 5. Usługi asystenckie realizowane są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany - w uzasadnionych przypadkach, indywidualnie rozpatrywanych przez specjalistę ds. Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia.
 6. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, osób do 18 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych usługę asystencką zamawia i potwierdza jej prawny opiekun.
§ 2
 1. Przed rozpoczęciem realizacji usługi osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego, który obejmuje:
  • miejsce realizacji usługi;
  • czas i miejsce spotkania;
  • opis usługi wraz ze wskazaniem czynności asystenckich zawartym w Katalogu Usług Asystenckich - stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  • wybór asystenta świadczącego usługę;
  • oświadczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności;
  • akceptację niniejszego Regulaminu;
  • dane niezbędne do ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach związanych z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją;
  • podpis osoby korzystającej z usługi.
 2. Usługa powinna zostać określona w czasie i powinien zostać określony jej zakres.
 3. Usługi wykonywane w ramach projektu można zamówić osobiście, telefonicznie lub jeśli to możliwe, za pośrednictwem poczty elektronicznej - skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowej Realizatora Projektu.
 4. Usługi zamawia się co najmniej z 48 godzinnym wyprzedzeniem licząc miniony czas od zgłoszenia nie później jednak niż do godziny 14.00.
§ 3
 1. Usługi asystenckie, do wykonania których potrzebnych jest co najmniej dwóch asystentów, zamawiane są przynajmniej z wyprzedzeniem 48 godzinnym.
 2. Zakresu usługi asystenckiej nie ustala się z asystentem, lecz z osobą przyjmującą podczas zamawiania usługi.
 3. Realizacja usługi następuje dopiero po jej potwierdzeniu przez Specjalistę ds. AOON.
§ 4
 1. Asystenci nie świadczą usług nie ujętych w Katalogu Usług Asystenckich.
 2. Asystenci nie świadczą usług opiekuńczych z zakresu świadczenia ośrodków pomocy społecznej.
 3. Usługi asystenckie mogą być monitorowane telefonicznie przez Specjalistę ds. AOON.
§ 5
 1. Usługa asystencka może być odwołana tylko w nagłych, usprawiedliwionych sytuacjach losowych.
 2. W przypadku nie możliwości wykonania usługi asystenckiej przez danego asystenta, osoba korzystająca, zostanie natychmiast powiadomiona i zaproponowane będzie jej zastępstwo.
§ 6
 1. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi asystenckiej (np.: bilety wstępu, bilety transportu publicznego i prywatnego) opłaca asystentowi osoba korzystająca z jego usług.
 2. Osoba niepełnosprawna korzystająca z usług asystenckich nie powinna bez uzasadnionej potrzeby kontaktować się z asystentem poza czasem wykonywanej usługi.
 3. Osoba korzystająca z usług zobowiązana jest do zapewnienia asystentowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 4. Jeżeli podczas wykonywania usługi osoba niepełnosprawna korzystająca z usługi jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowuje się agresywnie asystent ma prawo odmówić wykonania usługi lub ją przerwać.
§ 7
 1. Asystenci świadczący usługi w ramach projektu posiadają przeszkolenie konieczne do wykonywania czynności asystenckich.
 2. Asystentów obowiązuje tajemnica oraz ochrona danych osobowych.
§ 8
 1. Regulamin korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej obowiązuje w okresie od 1.07.2011 r. do 31.12.2011 r.
 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Wnioskodawcę.
§ 9

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego