Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie..

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Koordynatorem ds. dostępności – p. Izabelą Więckowską
E-mail: i.wieckowska@pcpr.ostroda.pl
Telefon: 89 642 98 91

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.
Skarga powinna zawierać: Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.
Skargę można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną:

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda:

Budynek Powiatowego Zespółu ds. Orzekania o niepełnosprawności mieści się przy ulicy Kościuszki 2 w budynku przychodni lekarskiej, III piętro: