Informacje ogólne

Informacje ogólne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie realizuje projekt „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Uczestnicy nabędą wiedzę związaną z poruszaniem się na rynku pracy, podniosą kwalifikacje zawodowe oraz uzyskają możliwość rehabilitacji zdrowotnej.