0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Potrafimy Wam pomóc - system wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Ostródzie realizowało projekt pn. „Potrafimy Wam pomóc – system wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych”. W ramach projektu przewidziane zostały działania zmierzające do budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz wyposażenia rodzin zastępczych i rodzin z małoletnimi dziećmi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych w niezbędne umiejętności opiekuńczo – wychowawcze i specjalistyczne wsparcie.

Projekt wpisuje się Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim do roku 2013, cel operacyjny B2 – odpowiedzialność naturalnej rodziny za los dziecka, działanie B2.1. – rozwijanie konstruktywnych umiejętności i postaw rodzicielskich, zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.
Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz wzrost dostępu do specjalistów dla rodzin naturalnych będących w sytuacjach kryzysowych oraz rodzin zastępczych . Cel ten będzie realizowany poprzez:

  • udzielenie rodzinom wparcia psychologicznego i prawnego;
  • umożliwienie rodzinom dostępu do poradnictwa rodzinnego;
  • zwiększenie wiedzy w zakresie umiejętności wychowawczych i opiekuńczych.

Program podejmuje działania na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej oraz zapobiegające umieszczeniu dzieci poza rodziną naturalną. W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Specjalistyczne poradnictwo.
2. Akademia Dobrego Rodzica.
3. Wsparcie Asystenta Rodziny.
4. Promocja i informacja.

1. Specjalistyczne poradnictwo.

Zorganizowane zostały dwa punkty bezpłatnie udzielające specjalistycznych porad. Pierwszy działał w Ostródzie, drugi w Morągu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem specjalistyczne poradnictwo świadczone było przez psychologa, radcę prawnego, a także uruchomiono punkt porad rodzinnych.

2. Akademia Dobrego rodzica.

W ramach Akademii Dobrego Rodzica zorganizowano cykl 7 szkoleń dla rodziców naturalnych w sytuacjach kryzysowych oraz rodzin zastępczych w wymiarze 21 godzin. Spotkania poświęcone były tematyce kompetencji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, budowania więzi rodzinnych oraz doskonalenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia miały charakter warsztatowy.

3. Wsparcie Asystenta Rodziny.

Dla każdej rodziny ustalony został indywidualny plan pracy, przy współpracy ze specjalistą, który następnie był realizowany w kolejnych miesiącach.  Asystent rodziny systematycznie odwiedzał rodziny oraz wspierał je we wprowadzaniu zmian.

4. Promocja i Informacja.

Na potrzeby promocji projektu zostały przygotowane plakaty z informacją o realizowanych działaniach ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistów. Plakaty zostały rozesłane do szkół, ośrodków pomocy społecznej oraz sądu. Informacja na temat programu została także zamieszczona w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie pod adresem www.pcpr.ostroda.pl.

Projekt
„Potrafimy Wam pomóc – system wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych”

był realizowany
od 1 sierpnia do 31 grudnia 2010


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone