0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wszystkie dzieci nasze są

 

Projekt „Wszystkie dzieci nasze są” zakłada przeprowadzenie na terenie powiatu ostródzkiego kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej na rzecz tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, organizacje spotkań edukacyjnych w różnych częściach powiatu oraz konferencję w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Projekt wpisuje się Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim do roku 2013, cel operacyjny – odpowiedzialność naturalnej rodziny za los dziecka, działanie B2.4. – propagowanie powstania rodzin zastępczych, w szczególności pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i wspieranie istniejących rodzinnych form pieczy zastępczej nad dzieckiem. Jest zgodny z Planem Rozwoju i Wspierania Rodzinnych Form Opieki w Powiecie Ostródzkim, zadania I. o charakterze informacyjno-koordynacyjnym.

Celem projektu jest wzrost poziomu edukacji oraz informacji wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego na temat tworzenia i zasad funkcjonowania rodzin zastępczych. Cele będą realizowane przez działania:
   1. Kampania informacyjno-promocyjna.
   2. Spotkania edukacyjne.
   3. Konferencja.
   4. Opracowanie planu działań na rok 2010.

1. Kampania informacyjno-promocyjna  

W sierpniu 2009 roku opracowano materiały informacyjno-promocyjne dotyczące tworzenia rodzin zastępczych:
- plakaty i informatory dystrybuowane w szkołach, środowiskach kościelnych, instytucjach użyteczności publicznej oraz  słupach ogłoszeniowych itp.;

- media lokalne: audycje radiowe, programy w lokalnej telewizji, artykuły sponsorowane/ogłoszenia w prasie lokalnej.
Wszystkie materiały zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Informator ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM


2. Spotkania edukacyjne
  
Uczestnikami spotkań byli przede wszystkim nauczyciele i pedagodzy. Do współpracy zaproszono także ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej.
Celem w/w spotkań było przekazanie wiedzy na temat tworzenia rodzin zastępczych,  prowadzone przez specjalistów posiadających bogate doświadczenie w pracy na rzecz dziecka i rodziny oraz wiedzę w zakresie prezentowanej tematyki. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjno-promocyjne wraz z danymi adresowymi instytucji, w których można uzyskać szczegółowe informacje oraz wszelką pomoc.

 
3. Konferencja

Konferencję zorganizowaną z okazji Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej poświęcono upowszechnianiu modelu rodzinnej opieki zastępczej, warunków jego realizacji, przyczyn i skutków wykluczenia społecznego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej, mediów, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele powiatów ościennych oraz mieszkańcy Powiatu Ostródzkiego zainteresowani tematyką rodzicielstwa zastępczego.

 
4. Opracowanie planu działań na rok 2010

W grudniu 2009 roku zostanie opracowany plan działania oraz możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie ostródzkim na rok 2010 w oparciu o doświadczenia i wniosek z realizacji projektu w 2009 roku. 
Projekt „Wszystkie dzieci nasze są” był realizowany

 od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku.


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone