Informacje ogólne

  
Projekt „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:
- Grupa I – osoby niepracujące, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- Grupa II – młodzież w wieku 15 – 25 lat pochodząca z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat możliwości funkcjonowania na rynku pracy, umiejętności interpersonalnych, skorzystają z rehabilitacji zdrowotnej, wezmą udział w warsztatach i kursach kompetencji.