Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje ogólne

Tytuł projektu: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje"

Edycja: V

Beneficjenci:
grupa I:
osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie powiatu ostródzkiego, nie pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej oraz korzystające z usług pomocy społecznej;
grupa II:
młodzież w wieku 15 - 25 lat wychowująca się w rodzinach zastępczych;
grupa III:
osoby z niepełnosprawnością psychiczną, niepozostające w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie powiatu ostródzkiego i przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku, dodatkowo objęta Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: wzrost w okresie 12 miesięcy aktywności społecznej i zawodowej u 40 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i 10 osób w wieku 15 - 25 lat pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 1. wzrost umiejętności społecznych wśród 50 BO zamieszkałych na terenie powiatu ostródzkiego do końca 2012 r.; 2. wzrost umiejętności zawodowych wśród 50 BO zamieszkałych na terenie powiatu ostródzkiego do końca 2012 r.; 3. wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy wśród 34 BO zamieszkałych na terenie powiatu ostródzkiego do końca 2012 r.; 4. wzrost dostępu do rehabilitacji zdrowotnej wśród 40 BO zamieszkałych na terenie powiatu ostródzkiego do końca 2012 r.

Finansowanie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Termin realizacji projektu: 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.