KILKA SŁÓW O PROJEKCIE W POWIECIE OSTRÓDZKIM


1 kwietnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostródzie przystąpiło do realizacji projektu pn. "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kluczowym zadaniem projektu jest przeszkolenie i przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych projektu do pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez stworzenie i świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na terenie powiatu ostródzkiego. Obecnie asystenci realizują bezpłatne usługi asystenckie, które są skierowane do osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zgodnie z założeniami projektu osoby bezrobotne znajdujące się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zostaną przeszkolone w zakresie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, otrzymają indywidualne wsparcie specjalistów oraz szkolenia rozwijające umiejętności interpersonalne. Dziesięć osób posiadających predyspozycje zawodowe, cechy osobowościowe oraz umiejętności i motywację do tego, aby zostać Asystentem zostanie skierowanych na staż zawodowy, który odbywać się w miejscu przygotowanym ze środków dotacji.

Koncepcja usług asystenckich stanowi innowację w regionie i została przygotowana na podstawie doświadczeń wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Realizatorem usługi Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w ramach Partnerstwa była szczecińska Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Partnerstwo na rzecz Rozwoju "Winda do pracy" zakładało zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym poprzez zidentyfikowanie i ograniczenie barier w ich wejściu na rynek pracy. W ramach partnerstwa opracowano i wdrożono usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.

Poprzez realizację projektu chcemy zwrócić uwagę na potrzebę funkcjonowania w powiecie ostródzkim Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych i możliwości jego dalszego finansowania po zakończeniu projektu.

Asystent w dalszym ciągu jest w niewielkim stopniu wykorzystywany w dziedzinie pomocy społecznej. Jednocześnie nie sposób nie docenić roli asystenta w procesie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, dlatego też na wzór krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych także i w Polsce chcemy aby rozwijała się nowa specjalizacja - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego