0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Aktywny Samorząd

Do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I Obszar C Zadanie 1. Szczegółowe informacje z zakładce Program "Aktywny Samorząd"      (ZOBACZ TUTAJ)
 

Ogłoszenie o naborze

Ostróda, dnia 19.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze:
PSYCHOLOG
 
w Zespole do spraw pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

 
Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.
 
 
 1.  Wymagania 
 
a) niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
- brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,
- nieposzlakowana opinia,
- prawo jazdy kat. B.
 
 b) dodatkowe:


- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność,
kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
- doświadczenie w pracy z rodziną zastępczą będzie dodatkowym  atutem,
- znajomość przepisów:
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.),
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.),
ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2017  poz. 682 ze zm.),
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.
- referencje.
 
 2. Główne obowiązki:

- dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia; ocena ta jest dokumentem niezbędnym
przy zgłaszaniu przez powiat dziecka do adopcji,
-  udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia
oraz rodzin pomocowych,
-  prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej,
-  udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin
zastępczych i prowadzących rdd,
-  poradnictwo, przeprowadzanie szkoleń,
- uczestnictwo w komisjach kwalifikujących kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,
- prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 
 3. Warunki pracy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na ¾ etatu na zastępstwo. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i rozbudowany pakiet
świadczeń socjalnych. Praca w warunkach biurowych oraz w środowisku. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz
inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują
czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu
mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń
biurowych. Osoba zatrudniona na stanowisku psychologa będzie świadczyła również  pracę w terenie korzystając z samochodu
służbowego w charakterze kierowcy. Praca w terenie świadczona będzie przez cały rok w zależności od potrzeb, w różnych warunkach
atmosferycznych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%
 
 4. Wymagane dokumenty:

1. kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
2. własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
3. życiorys i list motywacyjny,
4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. kopie świadectw pracy,
6. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem (  >> pobierz tutaj  )
7. klauzula informacyjna ( >> pobierz tutaj  )
 
 W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.
 
 5. Inne informacje:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.  1000 z późn. zm.),
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. Zm.)
oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)”.


Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych
w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa – 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. do godz. 1500 

w pokoju nr 208 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 87 lub 89 642 98 83.


Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów  (oferty przechowywane są przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia
postępowania rekrutacyjnego) zostaną komisyjnie zniszczone. 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko
psychologa bez podania przyczyn.
 

  Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Tomasz Podsiadło
 

 
 
 
 

Obowiązek informacyjny

Stosownie do treści art. 13 RODO1  informujemy:  

1. Administratorem danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, NIP 741-17-73-954, Regon 510827093
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 OSTRÓDA
tel. 89 642-98-83 do 90, faks 89 642-98-85
email: sekretariat@pcpr.ostroda.pl    
 

Spotkanie dotyczące programu "Aktywny samorząd"

 

12 czerwca br. odbędzie się spotkanie z członkami Polskiego Związku Głuchych dotyczące możliwości pozyskania pomocy  w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 o godz. 17.00.

Celem spotkana będzie przybliżenie informacji nt. realizowanego ze środków PFRON programu „Aktywny samorząd”, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością spełniające kryteria mogą ubiegać się o dofinansowanie.

 

Nabór na studia podyplomowe "Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją"


27 maja br. rozpoczął się proces rekrutacji słuchaczy na II edycję studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. Studia są realizowane w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3.

link do strony
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone